Żywiec, 8.05

„8 maja na żywieckim rynku zbieraliśmy podpisy przeciw roszczeniom organizacji żydowskich za holokaust skierowanym do Polski i ustawie 447. 

Początkowo naszą 4-osobową ekipę zasilił tylko jeden Żywczanin, ale wkrótce zebrała się oprócz podpisujących listy stała grupka sympatyków (10 do 15 osób). Dyskusjom i podpisom nie było końca i żal było kończyć, lecz mieliśmy zgłoszoną pikietę tylko do godz. 16. Podpisujący dzielili się z nami opiniami na skandaliczne i bezczelne roszczenia organizacji żydowskich. Przypominano nam m.in., że podczas wojny organizacje żydowskie nie zrobiły nic na rzecz ratowania swoich rodaków pomimo interwencji i raportów rtm. Witolda Pileckiego i Jana Karskiego. Jeden z podpisujących podzielił się ciekawą informacją, że większość kamienic żydowskich była zadłużona. Było też małżeństwo, które przyjechało z USA i bardzo chętnie się podpisywali i gratulowali akcji”.

Autor: Lech Pochopień

Join the Conversation

1 Comment

 1. PROJEKT STANOWISKA NARODU POLSKIEGO WOB EC USTAWY JUST ACT 447:
  „My Naród Polski , w obliczu roszczeń pewnych grup podających się za Żydów i domagających się zaspokojenia swoich roszczeń w kwocie ok. US$ 350 bln. wobec naszego Państwa z tytułu tzw. Holocaustu ( tj. zbrodniczej działalności hitlerowskich Niemiec w latach 1939 -1945 na terytorium obecnie należącego do naszego narodu) [USTAWA USA: JUST ACT 447] , informujemy o naszym stanowisku w tej kwestii:

  1. Stanowczo sprzeciwiamy się ustawie just act. 447 , zobowiązującej administrację USA , do wywierania nacisku na nasze Państwo, celem realizacij „UROSZCZEŃ” , o których mowa wyżej.
  2. Jednocześnie rozumiemy, że część obywateli Polskich narodowości żydowskiej , która uległa zagładzie w wyniku zbrodniczych działań okupanta niemieckiego na terytorium, leżącym w obecnych granicach Polski w latach 1939 -1945 utraciła swoje nieruchomości
  bez-spadkowo (nie pozostawiąjac swoich UJAWNIONYCH spadkobierców).
  3. Wobec powyższego dopuszczamy dochodzenie przez ew. potomków ( w linii pros tej grupy poszkodowanych przed polskimi Sądami, którzy potrafią wykazać swoje prawa do tych nieruchomości [tj. gruntów w rozumieniu prawa polskiego ].
  4. Ewentualne roszczenia, które sądy polskie uznają za zasadne, a
  które nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie (np. umową
  idemizacyjna między USA i PRL), zostaną, zgodnie z wyrokami
  tych sądów uznane jako należne tym osobom.
  5. W/w roszczenia zostaną uznane, na podstawie wyroków polskich
  sądów przez Skarb Państwa RP, jako ich wierzytelność względem
  Skarbu Państwa Polskiego.
  6. Mając na uwadze aktualny stan finansów RP , roszczenia te nie mogą
  zostać wypłacone bezzwłocznie :
  – w postaci pieniężnej
  – ani w postaci innych aktywów Skarbu Państwa RP tj. np. w
  naturze.
  7. Wobec tej sytuacji Skarb Państwa RP proponuje osobom, wymienionym w pkt. 4 wypłatę przysądzonych im roszczeń przez sady polskie w 10-letnich obligacjach Skarbu Państwa.
  8. Obligacje te zostaną oprocentowane na poziomie stosowanym do stóp procentowych EOG (biorąc za podstawę najbardziej stabilne finansowo z tych państw tz. Szwajcarię tj. -0,25%)
  10. Skarb Państwa zastrzega sobie prawo rolowania tych obligacji po upływie 10-letniego
  okresu ich wykupu.
  11. Obligacje te mogłyby stanowić przedmiot obrotu na rynkach międzynarodowych, z tym zastrzeżeniem, że ich posiadacz nie będzie miał prawa ich wykupu przez Skarb Państwa RP, przed upływem terminu ich ważności. Po upływie tego terminu zastosowanie ma pkt.10.
  12. Jednocześnie wszystkie podmioty domagające się roszczeń , o których mowa w niniejszym stanowisku Narodu Polskiego potępią naciski ze strony administracji USA (w zw. z ustawą just act 447 ) z tytułu roszczeń wynikających z tej ustawy w stosunku do Polski oraz innych państw , których ustawa ta może dotyczyć, ani też ewentualnych
  roszczeń z innych, analogicznych tytułów prawnych w przyszłości.
  13. Jakiekolwiek działania administracji USA, związane z w/w ustawą, lub jakimkolwiek innym aktem prawnym w przyszłości, odnoszącym się do w/w kwestii podmioty te uznają za nie uprawnione i sprzeczne z prawem międzynarodowym, jak też z jakimikolwiek innymi ewentualnymi aktami prawnymi, wydanymi przez podmioty prawa
  międzynarodowego oraz inne podmioty.”
  [aw]

Dodaj komentarz

Pozostaw odpowiedź Andrzej Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *